Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Miroslav Petrusek

  prof. PhDr. Miroslav Petrusek, CSc.


  • * 15.10.1936 Zlín – † 19.8.2012 Praha


  • skaut, sociolog, vysokoškolský učitel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Po roce 1970 měl výrazně omezené možnosti publikační a pedagogické, po infarktu v roce 1979 byl přeřazen do knihovního střediska. Změněné pracovní schopnosti (zkrácený pracovní úvazek) využil k aktivnímu sebevzdělávání a později k přednáškové a publikační činnosti v tzv. šedé zóně (malotirážní tisky různých vědeckovýzkumných ústavů, přednášky v Prognostické společnosti ČSVTS, později v Československé sociologické společnosti a ve Slovenské sociologické společnosti). Spolupracoval s brněnskou samizdatovou skupinou Prameny (Jelínek, Müller, Jochmann, Černohorský, Turek) při přípravě a vydávání překladů společenskovědní literatury. Připravil celkem 40 titulů, které většinou po roce 1989 vyšly knižně v několika nakladatelstvích. S Josefem Alanem vydával od roku 1987 samizdatový časopis Sociologický obzor, který se od roku 1990 změnil v S-OBZOR. V roce 2004 byl jeden ze zakladatelů Knihovny Václava Havla, o.p.s.


  • vzdělání

   obecná škola a gymnázium v Uherském Hradišti 1941–1954,
   FF UJEP v Brně, obor filozofie a dějepis 1954–1959 (obhájil diplomovou práci Světový názor T. G.Masaryka, vedoucí práce Luboš Nový, konzultant prof. J. L. Fischer),
   kandidatura sociologických věd 1966,
   jmenován profesorem pro obor sociologie 14.10.1992.

  • vyznamenání a pocty

   1997- Medaile za zásluhy o Univerzitu Karlovu,
   1998 - Jubilejní medaile k 650. výročí založení Univerzity Karlovy,
   1998 - Cena rektora Univerzity Karlovy za Velký sociologický slovník (pro celý tým editor),
   2003 - řád rytíře Akademických palem (Francouzská republika),
   2006 - medaile Ruské univerzity družby národů v Moskvě,
   2007 - Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší publikaci v roce 2006 v oboru společenských věd za knihu Společnosti pozdní doby,
   2009 - zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně,


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Pedagogický institut v Gottwaldově-Zlíně 1961–1964,
   UK v Praze 1964–1987,
   Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV v Praze 1988–1990,
   od roku 1990 opět na FF UK v Praze (1990 habilitován docentem sociologie),
   Fakulta sociálních věd UK - vedoucím katedry sociologie, roku 1991 zvolen děkanem fakulty (děkanem v letech 1991–1997), v letech 1997–2000 byl prorektorem Univerzity Karlovy.

  • politická orientace

   v roce 1970 zrušeno členství v KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   Masarykova česká sociologická společnost (1990–1994 předseda, od roku 1997 člen výboru, od roku 2000 místopředseda, v roce 2001 předseda),
   Polská sociologická společnost – zahraniční člen,
   člen Ruské akademie společenských věd (od roku 1994),
   člen Učené společnosti ČR (od roku 1998),
   člen Masarykovy společnosti,
   člen Vědecké rady Univerzity Karlovy (1991-2003),
   člen Vědecké rady Fakulty sociálních věd UK (od roku 2004 čestný člen),
   člen Vědecké rady Pedagogické fakulty UK (do roku 2000),
   člen vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně (2004-2006),
   člen redakční rady Sociologického časopisu,
   člen redakční rady časopisu Sociologija (RUDN Moskva, od roku 1997),
   člen redakční rady časopisu Cogitans (Polsko, od roku 2007),
   člen správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa (do r. 2012),
   patron Vzdělávací nadace Jana Husa (od dubna 2012),


  • poznámky

   Otec Miloslav Petrusek, zemřel v roce 1961.
   Matka Jarmila Petrusková, roz. Všetičková, nar. 1914, zemřela 1994.


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Miloslav Petrusek


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 20. 10. 2020