Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

1979–1980: Hradební ulice

Hradební ulice


 • archeologické lokality

  Hradební ulice


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  25

 • trať

  bývalý pivovar, později Klub kultury

 • místní název

  "Ledovec"

 • katastr

  Uherské Hradiště


 • rok / datum výzkumu

  1979–1980

 • instituce

  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti


 • terénní situace

  V hloubce 5 metrů pod úrovní současného terénu byly zachyceny torza dvou dřevěných konstrukcí, jejichž interpretace není zcela jednoznačná. Autor výzkumu R. Snášil se domníval, že se jednalo o 18,9 m dlouhou palisádu, pozůstávající ze 69 kůlů zapuštěných do hrotitého žlabu. Výška palisády mohla dosahovat až 3 m nad úroveň tehdejšího terénu. Druhá konstrukce, zachycená v délce 11,8 m sestávala ze sedmi ražených dubových pilotů a z několika vodorovně ležících kulatin a polokulatitn. Ty měly vytvářet jakési komory. S ohledem na absenci nálezů, které by situaci datovaly, byly z  dřevěných prvků odebrány vzorky pro radiokarbonovou metodu datování. Data z hannoverské laboratoře ukazovala na rozmezí 6.–8. století našeho letopočtu. Na základě této datace se R. Snášil přiklonil k názoru, že se jedná o pozůstatek raně středověkého opevnění ostrova, které zčásti využívalo ještě rameno řeky Moravy jako obranný příkop. Jiného názoru byla např. D. Frolíková-Kaliszová, která dávala dřeva do souvislosti s předhodem přes koryto řeky a upozorňovala na nestandardní průběh (orientaci) hypotetické palisády.

 • nálezová zpráva

  51, 1995, Hradební ulice, Klub kultury, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti


 • popis

  Na místě bývalého pivovaru bylo při stavbě Klubu kultury zachyceno původní koryto řeky Moravy či její rameno zaniklé ještě před 14. stoletím. Toto zanášející se a  zúžené koryto bylo využito jako vodní příkop středověkého později barokního opevnění. V průběhu staletí se ale konfigurace terénu vlivem hydrologického režimu a lidských aktivit výrazně měnila. Také ve střední době hradištní bylo zanášející se koryto využito k opevnění osídlení, respektive ostrova, který obepínalo. Do střední doby hradištní je datován i soubor dřevěných prvků z prostoru koryta, jejichž interpretace je ovšem nejednoznačná.


 • kultury

  raný středověk (550 – 1200)
  středověk (550 – 1500)
  novověk (1 500 - současnost)


 • materiál / uložení

  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti


 • stavby

  Zedníčkův pivovar
  Hradební 16/248 Klub kultury
  Hradební 1198


 • prameny, literatura


 • autor

  MeD


Aktualizováno: 02. 08. 2018